Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

ACCSE 2000

ACCSE/2000 - Stowarzyszenie Koordynatorów Katolickich Szkół EwangelizacjiOjciec Święty Jan Paweł II wzywa cały Kościół do zaangażowania się jeszcze bardziej w misyjny adwent Nowego Tysiąclecia Odkupienia, na progu którego "Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec" (Redemptoris missio, 86). Odpowiedzią na wezwanie Jezusa Chrystusa: "Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15-16; Mt 28, 18-19) i na wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji w naszych czasach są katolickie szkoły ewangelizacji, zrzeszone w Stowarzyszeniu Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji - ACCSE/2000 (Association of Coordinators of Catholic Schools of Evangelization). Celem Stowarzyszenia jest służba biskupom i innym pasterzom Kościoła w dziele katolickiej ewangelizacji, celem szczególnym jest popieranie szkół katolickiej ewangelizacji na poziomie krajowym, diecezjalnym i parafialnym. Stowarzyszenie pragnie współpracować z biskupami w dziele formacji katolickich ewangelizatorów, w zakresie określonym przez biskupów. Zmierza do tworzenia ducha wspólnoty i współpracy pomiędzy istniejącymi przedsięwzięciami ewangelizacyjnymi oraz ducha braterstwa i jedności między moderatorami i animatorami zaangażowanymi w formowanie katolickich ewangelizatorów na całym świecie.Opierając się na podstawowej zasadzie, iż posługa pastoralna i konkretne programy duszpasterskie muszą być dostosowane do sytuacji eklezjalnej, kulturowej i geograficznej danego miejsca, Stowarzyszenie:

1. nie narzuca jednego i jedynego planu, techniki czy metody ewangelizacji,
2. nie proponuje jedynego i wystarczającego rozwiązania problemów napotykanych w katolickiej ewangelizacji,
3. nie jest inicjatywą związaną z konkretną osobą, ruchem czy strategią kościelną,
4. nie jest alternatywą czy opozycją dla już realizowanych programów ewangelizacyjnych na poziomie diecezji lub parafii,
6. nie jest ściśle formalną organizacją posiadającą określone struktury, ani tym bardziej jakimś nowym ruchem kościelnym,
7. nie działa poza Kościołem, ani nie podejmuje jakichkolwiek przedsięwzięć bez ustalenia z hierarchią Kościoła - na poziomie lokalnym i regionalnym,
8. nie jest oficjalnym działaniem hierarchii, lecz prywatną inicjatywą wewnątrz katolickiego Kościoła.

Charakter Stowarzyszenia:

- katolicki w odniesieniu do członkostwa, nauczania i zadań
- międzynarodowy, otwarty na koordynatorów katolickich szkół ewangelizacji na całym świecie
- nieformalny: członkostwo jest nieformalne i nie podporządkowane "władzom" Stowarzyszenia. Katolickie szkoły ewangelizacji są w całkowitej jurysdykcji kompetentnej władzy kościelnej.


Wszystkie szkoły zrzeszone w Stowarzyszeniu zachowują pełną autonomię. Innymi słowy, specyfika każdej ze szkół (cele, metody, pomoce formacji) kształtuje się w zależności od sytuacji eklezjalnej i kulturowej szkoły, jej szczególnego zadania oraz darów i charyzmatów jej założycieli i pasterzy.
Wszystkie szkoły muszą posiadać aprobatę swojego lokalnego biskupa.
Najważniejsze dziedziny formacji obejmują:

1. permanentne osobiste nawrócenie - metanoia
2. kształtowanie charakteru: duchowe, intelektualne, pastoralne, społeczne
3. pełną katolicką formację teologiczną: wierność i posłuszeństwo Magisterium Kościoła
4. praktyczną ewangelizację.


Członkowie Stowarzyszenia stoją na stanowisku, że każda ewangelizacja zaczyna się od głoszenia kerygmatu przez słowa i czyny (Evangelii nuntiandi, 27), wzywającego osoby do pełnego nawrócenia i budowania więzi z Jezusem Chrystusem, które prowadzi do pełnego i aktywnego członkostwa w Kościele katolickim oraz do służby we wspólnocie Kościoła, będącej Ciałem Chrystusa - ewangelizować w Kościele, z Kościołem i przez Kościół.