Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Posługa dla Bezdomnych

Posługa ewangelizacyjna Stowarzyszenia „Nowa Ewangelizacja” dla osób bezdomnych w domu Stowarzyszenia Agape w Lubojence k/Częstochowy

Projekt ewangelizacji osób bezdomnych mieszkających tymczasowo (do momentu przeniesienia do domów pomocy społecznej, mieszkań treningowych lub pełnego usamodzielnienia się) w domach Agape w Lubojence i Mariance Rędzińskiej, zrodził się po zasygnalizowaniu nam takiej potrzeby przez Prezesa Stowarzyszenia Agape Kazimierza Słobodziana. W domach Agape mieszka łącznie około dwustu osób bezdomnych, które przeszły przez długotrwały etap wykluczenia ze środowiska rodzinnego, społecznego i zawodowego. Społecznej marginalizacji bezdomnych katolików często towarzyszy osłabienie albo zerwanie więzi z Kościołem, które zostało spowodowane traumatycznymi przeżyciami z okresu bezdomności, cierpieniem duchowym i psychicznym oraz odizolowaniem się albo wyrwaniem z naturalnego środowiska domowego i parafialnego miejsca urodzenia lub stałego zamieszkania. Ten brak więzi z Kościołem utrzymuje się także później z powodu dalszej samo – stygmatyzacji, braku poczucia wartości i identyfikacji z parafią miejsca tymczasowego pobytu oraz ukierunkowanej na tę grupę społeczną, sprofilowanej, stałej opieki duszpasterskiej. Domy w Lubojence i Mariance Rędzińskiej nie mają kapelana, który systematycznie służyłby ich mieszkańcom sakramentami i kierownictwem duchowym. Dlatego pomysł nowej ewangelizacji mieszkańców tych domów opierał się na założeniu, aby skoncentrować ją na posłudze sakramentalnej i prowadzić ją we współpracy z różnymi kapłanami, by ich nie obciążać niewspółmiernie i w ten sposób nie odciągać od obowiązków duszpasterskich w swoich parafiach lub innych miejscach stałej posługi. Na nasz publiczny apel o współpracę w tym projekcie odpowiedziało dotychczas pięciu kapłanów: o. Tomasz Tlałka OSPPE, o. Marcin Olejnik OFM, ks. Andrzej Król SDB, ks. Tomasz Knop oraz ks. Andrzej Przybylski. Spotkania z mieszkańcami odbywają się co miesiąc i zasadniczo obejmują spowiedź, nabożeństwo okolicznościowe z okresu liturgicznego (np. drogi krzyżowej, koronki do Bożego Miłosierdzia), Eucharystię oraz adorację Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W spotkaniach uczestniczy do ok. pięćdziesięciu mieszkańców domów Agape, w tym, na razie, niewielka liczba communicantes. Części liturgiczne mają bogatą oprawę muzyczną, do której współtworzenia zapraszamy również członków scholi z innych wspólnot ewangelizacyjnych lub parafialnych (np. z parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie). Naszym celem jest zaktywizowanie duchowe nie tylko mieszkańców domów Agape, ale całego Kościoła lokalnego na rzecz współpracy ewangelizacyjnej wśród osób społecznie wykluczonych, którzy żyją na uboczu nie tylko społeczeństwa, ale i Kościoła.

2234.jpg

 

Fot. Plakat na spotkanie inaugurujące projekt w domu Agape w Lubojence.

 

Program projektu obejmuje nie tylko posługę sakramentalną skierowaną na uzdrowienie wewnętrzne, ale również inne działania, które mają na celu przywrócenie tych osób społeczeństwu i Kościołowi, odzyskanie przez nie poczucia wartości, godności i podmiotowości w społeczeństwie i Kościele oraz rozwój kompetencji. W tym celu
w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone dla mieszkańców domów Agape dwa kursy: 1) liturgiczny (adresowany do mężczyzn) oraz 2) śpiewu i czytań liturgicznych (skierowany przede wszystkim do kobiet, jego celem jest powstanie scholi muzycznej).

Mieszkańcy domów już, co prawda, współuczestniczą w służbie liturgicznej, ale chcielibyśmy wyposażyć ich w kompetencje, dzięki którym będą mogli sami stworzyć oprawę liturgii w domach Agape, a także w kościele parafialnym, w którym mogliby sprawować dyżur liturgiczny wraz z ministrantami parafialnymi.

Kolejną inicjatywą będzie roczny kurs plastyczny o funkcji kompetencyjnej
i terapeutycznej, który rozpocznie jesienią.

Celem ewangelizacji prowadzonej w domu w Lubojence przy ulicy Prostej (nazwa tej ulicy jest dla Stowarzyszenia Nowa Ewangelizacja, któremu patronuje św. Paweł Apostoł, jest dobitnym znakiem Bożej Opatrzności dla posługi w tym miejscu) są nie tylko mieszkańcy domów Agape, ale i przeobrażenie krajobrazu duchowego otoczenia, w którym mieszkają. Podjęliśmy inicjatywę budowy kapliczki Matki Bożej na terenie działki domu Agape w Lubojence na rozstaju dwóch ulic. Kapliczka będzie oddziaływała nie tylko na środowisko kulturowe mieszkańców domu Agape, ale także mieszkańców okolicznych domów (w tym planowanego hospicjum) i zakładów pracy. Kapliczka, dla której już pozyskaliśmy sponsora, zostanie zaprojektowana przez panią Magdalenę Roszak. Mamy nadzieję, że odsłonięcie kapliczki będzie wydarzeniem integrującym mieszkańców domu Agape ze społecznością lokalną i Kościołem. W miejscu budowy przyszłej kapliczki, 22 maja 2015 r. odbędzie się nabożeństwo majowe, które rozpocznie kolejne comiesięczne spotkanie z mieszkańcami domów Agape pod przewodnictwem o. Tomasza Tlałki OSPPE.

2232.jpg

Fot. Plakat informujący o zapisach na kurs liturgiczny oraz śpiewu i czytań liturgicznych.

 

 

 

Fotografie