Menu
Szybki kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Wiernych
NOWA EWANGELIZACJA

tel: +48 504-132-575
tel: +48 661-440-145

mtopolska@tlen.pl

 

Rekolekcje dla dzieci

Małgorzata i Mirosław
Ciuraszkiewiczowie

miroslawc@gmail.com

tel: +48 880-815-382

tel: +48 784-013-034


Rekolekcje dla parafii, zakonów,seminariów, ruchów, grup i wspólnot modlitewnych

Małgorzata Stuła-Topolska

tel: +48 504-132-575

mtopolska@tlen.pl

 

Parafialne Grupy Formacyjne,

ewolucja duszpasterska parafii, nawrócenie pastoralne

i współodpowiedzialność świeckich

Mirosław Topolski

tel:+48 661-440-145

topolski@tlen.pl

Statut

Grono założycielskie Stowarzyszenia
"NOWA EWANGELIZACJA"


o. Tadeusz Hajduk, SJ – Asystent kościelny Stowarzyszenia. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1981 r., święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.1990 r. Studiował filozofię w Krakowie, a teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w latach 1986–91; specajlizacja: teologia biblijna. Były dyrektor domów rekolekcyjnych w Częstochowie i w Zakopanem; doświadczony kierownik duchowy. Od sierpnia 2009 magister nowicjatu Jezuitów polskiej Prowincji Południowej w Starej Wsi.

Małgorzata Stuła-Topolska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Mężatka, troje dzieci, z wykształcenia pedagog i teolog. Od 1980 r. zaangażowana w Odnowę Charyzmatyczną i działalność ekumeniczną; korzenie posługi charyzmatycznej siegają wieloletniej działalności w Ruchu Światło–Życie. W latach 2000-2003 członek Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, a w latach 2003-2010 jej Wiceprzewodnicząca. Jedna z inicjatorek powstania Archidiecezjalnej Rady Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw diecezji częstochowskiej; w latach 1997-2003 członek jej Zarządu, odpowiedzialna za ewangelizację. Członek Rady Programowej i odpowiedzialna za ruchy ewangelizacyjne w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Członek Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji ACCSE/2000; obecnie ACCSE/2033. Lider i formator wspólnot i grup modlitewnych, kierownik duchowy współpracujący z Księżmi Jezuitami.


Maria Kantor Członek Rady Stowarzyszenia. Mgr filologii angielskiej i doktor nauk teologicznych, tłumacz, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1981 r. zaangażowana w grupach charyzmatycznych, bogate doświadczenie w Ruchu Światło–Życie. Od 1992 r. członek Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji ACCSE/2000; obecnie ACCSE/2033. Uczestnik i organizator wielu międzynarodowych konferencji poświęconych nowej ewangelizacji i odnowie charyzmatycznej. Aktualnie zaangażowana w system komórek ewangelizacyjnych przy parafii św. St. Kostki w Krakowie.

Witold Płatek – Członek Rady Stowarzyszenia. Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, jest prywatnym przedsiębiorcą. Od 1982 r. zaangażowany w dzieło Nowej Ewangelizacji i Odnowę Charyzmatyczną. Przez wiele lat pełnił funkcję koordynatora Odnowy w Duchu Świętym dla Archidiecezji Krakowskiej. Aktualnie we wspólnocie Domowego Kościoła Ruchu Światło–Życie przy parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie–Bieżanowie.

Mirosław Topolski – Członek Rady Stowarzyszenia; w latach 2002-2010 Prezes Zarządu. Żonaty, troje dzieci. Absolwent Politechniki Częstochowskiej; obecnie doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - O/Częstochowa. Członek Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji ACCSE/2000; obecnie ACCSE/2033. W początkach zaangażowania w życie Kościoła, przez wiele lat działał w Ruchu Światło–Życie. Od 1980 r. czynnie zaangażowany w katolicką Odnowę Charyzmatyczną. Inicjator i organizator wielu dzieł ewangelizacyjnych, m.in. konferencji międzynarodowych, rekolekcji ,sesji, marszy; lider i formator wspólnot i grup modlitewnych. Aktualnie członek Zarządu Rady Ruchów ,Stowarzyszeń i Bractw  diecezji częstochowskiej; odpowiedzialny za inicjatywy ewangelizacyjne.Statut Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych
"NOWA EWANGELIZACJA"

ROZDZIAŁ I : POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Stowarzyszenie " NOWA EWANGELIZACJA " zwane dalej Stowarzyszeniem, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) prywatnym stowarzyszeniem wiernych (kan. 299) działającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest organizacją kościelną (art. 34 ust.1). Stowarzyszenie w archidiecezji eryguje Arcybiskup Metropolita.
 2. Stowarzyszenie rządzi się niniejszym Statutem zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę.

Art. 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Kościele katolickim na mocy kan. 312 i 322 (KPK).

Art. 3

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Częstochowie przy ul. Szymanowskiego 15.

Art. 4

 1. Na podstawie kan. 324 (KPK) Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego zatwierdzonego przez Arcybiskupa Metropolitę.

Art. 5

 1. Do Stowarzyszenia mogą należeć wierni świeccy i duchowni, którzy pragną realizować apostolską misję Kościoła , w ramach swoich posług.

Art. 6

 1. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów statutowych , może podejmować współpracę z innymi stowarzyszeniami, ruchami , organizacjami kościelnymi i osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz w bratnich kościołach chrześcijańskich.

Art. 7

 1. Patronem Stowarzyszenia jest : św. Paweł Apostoł.

 

ROZDZIAŁ II : CEL I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Art. 8

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest służba Kościołowi w dziele ewangelizacji świata w duchu ekumenizmu.
 2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez :
  1. ewangelizację " ad intra " - pogłębienie życia religijnego, moralnego i formacji intelektualnej w kontekście zadań apostolskich ( kursy, rekolekcje, dni skupienia, sesje, szkoły modlitwy i duchowości chrześcijańskiej)
  2. formowanie ewangelizatorów - (seminaria, wyjazdy misyjne, szkolenia, wykłady, praca formacyjna w parafiach i instytucjach kościelnych)
  3. ewangelizację " ad extra " : międzynarodowe , ekumeniczne: konferencje , kongresy, sympozja , zjazdy ; ewangelizacja uliczna: marsze ,festiwale, koncerty, projekcje multimedialne, konkursy, dramy, pantomimy ,ewangelizacja " od drzwi do drzwi ", etc; ewangelizacja multimedialna: audycje i programy radiowe, telewizyjne, serwisy internetowe, prasa, książki, czasopisma , filmy , rekolekcje parafialne, szkolne, etc;
  4. tworzenie i prowadzenie Szkół Ewangelizacji – w odpowiedzi na papieski program " Ewangelizacja 2000 "
  5. współpracę z instytucjami kościelnymi (parafie, zakony , stowarzyszenia, ruchy, bractwa etc) podejmującymi dzieła ewangelizacyjne w ramach własnych reguł lub statutów (kan. 327 i kan. 328 KPK)

 

ROZDZIAŁ III : CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Art. 9

Wśród członków Stowarzyszenia wyróżnia się :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających

Art. 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik, osoba świecka lub duchowna, która ukończyła 18 rok życia , odbyła roczny staż kandydacki i złożyła pisemne oświadczenie do Zarządu Stowarzyszenia o gotowości wstąpienia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może skrócić staż kandydacki
 3. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Rada
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może należeć do innych stowarzyszeń i organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki Kościoła.

 

Art. 11

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa :

 1. udział w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie
 2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz w rozeznawaniu dzieł statutowych .

 

Art. 12

Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy :

 1. realizowanie celów i działalności statutowej Stowarzyszenia
 2. przestrzeganie postanowień Statutu , uchwał Walnego Zebrania, Rady i Zarządu Stowarzyszenia
 3. płacenie składki członkowskiej, ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia

 

Art. 13

 1. Członkiem Stowarzyszenia nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał więź ze wspólnotą Kościoła lub podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem ( kan. 316 par. 1 KPK)

Art. 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być :

 1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
 3. zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości prawnej

Art. 15

Członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługuje prawo udziału w dziełach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Art. 16

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku :

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania lub Rady w razie naruszenia przepisów Statutu, z zachowaniem prawa rekursu do Arcybiskupa Metropolity.
 3. postępowania niezgodnego z nauką Kościoła

 

ROZDZIAŁ IV : STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Art. 17

Strukturami organizacyjnymi Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie
 2. Rada
 3. Zarząd

Art. 18

W skład Walnego Zebrania z prawem głosowania, wchodzą :

 1. Członkowie zwyczajni
 2. Rada Stowarzyszenia
 3. Zarząd Stowarzyszenia
 4. Asystent kościelny

Art. 19

 1. Walne Zebranie obraduje kolegialnie, przynajmniej raz do roku wybierając ze swego grona : przewodniczącego zebrania , sekretarza i komisję skrutacyjną.
 2. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane po rozeznaniu duchowym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zebrania.
 3. Głosowanie jest jawne , a w sprawach personalnych tajne.

Art. 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

 1. wybór i odwołanie członków Rady Stowarzyszenia
 2. wybór i odwołanie Moderatorów Stowarzyszenia, oprócz Grona Założycielskiego
 3. ocena i udzielanie absolutorium Radzie z kadencyjnego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
 4. podejmowanie uchwał dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia

Art. 21

W skład Rady Stowarzyszenia z prawem głosowania, wchodzą:

 1. Moderatorzy Stowarzyszenia – grono Założycielskie oraz Moderatorzy z wyboru
 2. Asystent kościelny
 3. Prezes Zarządu

Art. 22

 1. Rada Stowarzyszenia obraduje kolegialnie wybierając ze swego grona przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 2. Uchwały Rady są podejmowane po rozeznaniu duchowym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 3. Głosowanie jest jawne , a w sprawach personalnych – może być tajne.

Art. 23

Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy :

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i postanowień Statutu
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia
 3. sporządzanie Rocznego Planu Formacyjno–Organizacyjnego Stowarzyszenia
 4. uchwalanie Rocznego Preliminarza Budżetu Stowarzyszenia
 5. ocena i udzielanie absolutorium Zarządowi z rocznego sprawozdania działalności Stowarzyszenia
 6. podejmowanie uchwał dotyczących bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia

Art. 24

W skład Zarządu Stowarzyszenia z prawem głosowania, wchodzą:

 1. Prezes Zarządu
 2. Sekratarz
 3. Skarbnik
 4. Członek Zarządu
 5. Członek Zarządu

Art. 25

 1. Zarząd Stowarzyszenia obraduje kolegialnie wybierając ze swego grona przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 2. Uchwały Zarządu są podejmowane po rozeznaniu duchowym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Głosowanie jest jawne , a w sprawach personalnych – może być tajne.

Art. 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, Rady Stowarzyszenia i postanowień Statutu
 2. realizacja dzieł ujętych w Rocznym Planie Formacyjno-Organizacyjnym
 3. sporządzanie projektu budżetu i planu formacyjno-organizacyjnego na rok przyszły
 4. składanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 6. prowadzenie biura Stowarzyszenia

Art. 27

 1. Asystent kościelny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Walnego Zebrania, Rady i Zarządu Stowarzyszenia z prawem zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwał dotyczących spraw wiary i moralności.
 2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę, a o zasadności sprzeciwu rozstrzyga Arcybiskup Metropolita.
 3. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.

Art. 28

 1. Kadencja Rady i Zarządu oraz wszystkich funkcji w Stowarzyszeniu trwa 4 lata
 2. Podczas kadencji nie zezwala się na łączenie przez jedną osobę funkcji w Radzie lub w Zarządzie Stowarzyszenia.
 3. Rada i Zarząd oraz poszczególni ich członkowie mogą być odwołani przed upływem swej kadencji przez Arcybiskupa Metropolitę, z zastrzeżeniem art. 20 pkt.1 i art.23 pkt.2.

 

ROZDZIAŁ V : MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 29

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. składki członkowskie
 2. dochody z działalności statutowej
 3. darowizny
 4. spadki i zapisy
 5. dochody z ofiarności publicznej organizowanej za zgodą Arcybiskupa Metropolity

Art. 30

 1. Stowarzyszenie może w sposób wolny zarządzać majątkiem posiadanym i nabywanym , aby realizować swe cele statutowe z zachowaniem woli ofiarodawców.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia o jego majątku decyduje Walne Zebranie lub Rada Stowarzyszenia oraz Arcybiskup Metropolita z zachowaniem praw nabytych i woli ofiarodawców.

 

ROZDZIAŁ VI : ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 31

Statut Stowarzyszenia może zmienić Arcybiskup Metropolita z własnej inicjatywy lub na wniosek Walnego Zebrania bądź Rady Stowarzyszenia, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Walnego Zebrania lub Rady.

Art. 32

 1. Stowarzyszenie może rozwiązać lub czasowo zawiesić Arcybiskup Metropolita z własnej inicjatywy lub na wniosek Walnego Zebrania bądź Rady Stowarzyszenia, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Walnego Zebrania lub Rady.
 2. Likwidatora rozwiązanego Stowarzyszenia wyznacza Arcybiskup Metropolita.

  Art. 33

  Statut Stowarzyszenia wymaga do jego wejścia w życie zatwierdzenia przez miejscowego Arcybiskupa Metropolitę.

 

2236.jpg